TRANSLATE

翻訳

English

This official homepage translates Japanese to English, Chinese and Korean by using a private automatic translation service to dispatch the latest information more quickly and more timely.
Since it is a machine translation from an automatic translation system, the translation may not always be accurate.
Please note that, after the translation, the content may not be the same as in the original Japanese page.

Start Translation

簡体中文

本网站为了更及时地传递最新信息,采用了自动翻译服务,将网站内容翻译成英文、中文、韩文。但因为是利用自动翻译系统的机器翻译,所以不一定完全正确。也有可能与翻译前的日文网站的原文内容有所出入,因此请在充分理解这一点的基础上利用本网站。

开始翻译

繁体中文

本網站為了更即時地傳遞最新資訊,採用了自動翻譯服務,將網站內容翻譯成英文、中文、韓文。但因為是使用自動翻譯系統的機器翻譯,所以不一定完全正確。也有可能與翻譯前的日文網站的原文內容有所出入,因此請在充分理解這一點之後使用本網站。

開始翻譯

한국어

이 홈페이지는 최신 정보를 보다 시의 적절하게 발신하기 위하여 홈페이지의
자동 번역서비스를 이용하여 영어・중국어・한국어로 각각 번역됩니다.
자동 번역시스템에 의한 기계 번역이므로 모든 번역이 고스란히 정확한 것은 아닙니다.
번역되기 전의 일본어 페이지 원문 내용과 번역된 후의 내용이 다를 수도 있으므로
이 점을 충분히 양해하시고 이용해 주시기 바랍니다.

번역 개시

ภาษาไทย

โฮมเพจอย่างเป็นทางการแปลภาษาโดยใช้บริการแปลอัตโนมัติแบบส่วนตัว
โปรดทราบว่านี่เป็นการแปลโดยเครื่องมือแปลจากระบบการแปลอัตโนมัติ บทแปลอาจไม่เที่ยงตรงเสมอไป
ทั้งยังโปรดทราบว่า หลังผ่านการแปล เนื้อหาอาจไม่ตรงกันกับในหน้าภาษาญี่ปุ่นต้นฉบับ

แปลริเริ่ม

Tiếng Việt

Trang chủ chính thức sẽ được chuyển ngữ bằng cách sử dụng một dịch vụ dịch thuật tự động tư nhân.
Xin lưu ý rằng vì đó là bản dịch máy móc từ một hệ thống dịch thuật tự động, bản dịch này không chắc là luôn luôn đúng.
Cũng xin lưu ý rằng sau khi chuyển ngữ, nội dung dịch có thể không giống y như nguyên bản trang tiếng Nhật.

bắt đầu dịch

Bahasa Indonesia

Situs resmi akan diterjemahkan dengan menggunakan layanan penerjemahan otomatis pribadi.
Harap diperhatikan bahwa ini merupakan terjemahan mesin dari sistem penerjemahan otomatis, sehingga hasil terjemahan tidak selalu akurat.
Selain itu, harap perhatikan bahwa setelah diterjemahkan, konten mungkin tidak sama dengan konten dalam halaman asli berbahasa Jepang.

inisiasi translasi